Fiberbyggnationen – steg för steg

Projektering

Vi kontaktar, förhandlar och upphandlar entreprenörer för att kartlägga vad som specifikt behövs för området samt tidsplanerar projektet utifrån beläggning, förväntad väderlek och andra faktorer som kan påverka.

Stamnät – schaktning

När tillstånd från kommun, vägverket, markägare etc. är klart startar nödvändigt schaktningsarbete för stamnätet. Valda entreprenörer utför markarbeten, rör- och kabeldragning, fiberblåsning och svetsningsarbeten. Stamnätet ska anslutas till nod där aktiv utrustning är placerad. Först därefter kan arbetet med att ansluta enskilda fastigheter påbörjas.

Kundbesök – individuell planering

Ungefär samtidigt som arbetet med stamnätet pågår blir du som tecknat avtal kontaktad av vald entreprenör för att tillsammans gå igenom förutsättningar för schaktning på din tomt. Fiberkabeln kommer att dras kortaste och smidigaste väg från aktiv utrustning till din fastighet. Som fastighetsägare ansvarar du då för att informera entreprenörens projektör om det finns egna kablar på tomten. Ex.vis för robotgräsklippare, jord/bergvärme, belysning etc.  Vid detta möte beslutas också om var i fastigheten mediaomvandlaren ska placeras och var håltagning kommer att ske. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns ett eluttag i anslutning till den platsen.

Tomtschaktning

Under tiden som stamnätet färdigställs påbörjas schaktarbete på enskilda tomter. Detta arbete sker enlighet med vad som beslutats vid tidigare möte mellan fastighetsägare och projektör från entreprenör.

Återställning

Efter utfört tomtarbete kommer grovåterställning att ske. Dvs att entreprenör fyller igen schakt och jämnar till markytan. Fastighetsägaren ansvarar själv för återställning av ytskikt, exempelvis gräsmatta, asfalt, rabatter etc. Vid återställning av ev. vägarbete i kommunal mark sker detta så snart som möjligt, i enlighet med tillståndsgivningen och beroende på väderlek.

Installation

En mediaomvandlare (CPE) monteras inne i fastigheten på den plats som tidigare beslutats av fastighetsägare och projektör tillsammans. Fastighetsägaren ombesörjer att det finns ett eluttag i anslutning till den platsen. En installatör kopplar upp mediaomvandlaren på fibernätet och kontrollerar att uppkopplingen fungerar och ”kvitterar” i nätet. Mediaomvandlaren är därefter klar att kopplas upp mot en dator.

Genom att koppla en dator till mediaomvandlaren kommer du till en välkomstportal där du väljer de tjänster och de tjänsteleverantörer du önskar. Genom detta val registrerar du dig även i vår portal och därifrån kan du administrera dina tjänsteval.